INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY ŘÍZENÍ

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je soudní exekutorka JUDr. Eva Koutníková, Exekutorský úřad Znojmo se sídlem Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo (dále jen „Správce“).


2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese poverenec/zavináč/soudniexekutorka.cz.


3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:
• výkon exekučních titulů;
• zřizování exekutorského zástavního práva;
• poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
• provádění autorizované konverze dokumentů;
• přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
• doručování písemností;
• provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
• sepisování exekutorských zápisů;
• aj.
Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.


4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:
• jméno a příjmení;
• kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
• datum narození;
• rodné číslo;
• číslo účtu.
Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:
• jméno a příjmení;
• kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
• datum narození;
• rodné číslo;
• údaje o majetku (peněžní účty, spoření, příjmy, movité věci, nemovité věci).

U fyzických osob v postavení zástupců účastníků řízení zpracováváme
• osobní údaje, které nám samy dobrovolně poskytnou v podání adresovaném soudnímu exekutorovi anebo dále dle potřeby na vyžádání soudního exekutora
• údaje o aktuální doručovací adrese, které zjišťujeme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou, veřejné rejstříky podle zák. č. 304/2013 Sb., apod.).
Osobní údaje ostatních fyzických osob (zejména zaměstnavatelů) získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků, případně na základě dobrovolného poskytnutí údajů účastníky řízení a tyto osobní údaje zpracováváme pouze v rámci exekučního řízení na základě zákonné povinnosti a oprávněného zájmu Exekutorského úřadu.


5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci osobních údajů jsou:
• účastníci exekučního řízení; orgány, kterým jsme povinni údaje poskytnout (policie, dohledový orgán apod.); orgány/osoby nezbytné pro průběh exekučního řízení; jiné subjekty v souladu s příslušnými právními předpisy
Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.
Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka nepoužívá technologii, která by byla založena výhradně na automatizovaném rozhodování. Ve všech případech je pro konečné rozhodnutí v konkrétním případě potřeba lidský zásah. Máte-li pocit, že ve Vašem případě došlo k pochybení, požádejte o manuální překontrolování.

 

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je soudní exekutorka JUDr. Eva Koutníková, Exekutorský úřad Znojmo se sídlem Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo (dále jen „Správce“).


2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese poverenec/zavináč/soudniexekutorka.cz.


3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem sběru zájemců o konkrétní pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracování poměr s vybraným uchazečem, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění podkladů pro obranu při případném řešení žalobních nároků na základě diskriminace).

Pakliže Subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jeho zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, na kterou byl takový souhlas udělen, nebo do odvolání takového souhlasu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění pracovní smlouvy, ačkoli nemusí dojít k jejímu uzavření, oprávněný zájem Správce na ochraně vlastních práv a případně souhlas se zpracováním osobních údajů.


4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s přihlášením do výběrového řízení vyhlášeného Správcem.


5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
Příjemci osobních údajů jsou:
Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje vymazány.
Se souhlasem Subjektu údajů budou osobní údaje zpracovávány i po skončení výběrového řízení za účelem budoucího oslovení s nabídkou na uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr či s informací o vyhlášení výběrového řízení.  

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.
Exekutorský úřad Znojmo, JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka nepoužívá technologii, která by byla založena výhradně na automatizovaném rozhodování. Ve všech případech je pro konečné rozhodnutí v konkrétním případě potřeba lidský zásah. Máte-li pocit, že ve Vašem případě došlo k pochybení, požádejte o manuální překontrolování.

Kvůli ověření totožnosti žadatele je možné žádost podat těmito způsoby:
• písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podpis žadatele musí být úředně ověřený);
• elektronicky prostřednictvím datové schránky;
• elektronicky prostřednictvím e-mailu (musí být opatřeno elektronickým podpisem);
• osobně na podatelně exekutorského úřadu (po předložení průkazu totožnosti).

Vyřizování žádosti o výkon práv subjektů údajů

Exekutor, nebo jím pověřený zaměstnanec musí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti:
• žádosti vyhovět, provést nutná opatření a o těchto opatřeních subjekt údajů informovat; nebo
• žádost odmítnout pro její zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost, informovat žadatele o důvodech odmítnutí a zároveň jej poučit o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a o právu žádat o soudní ochranu; nebo
• vyzvat žadatele k úhradě přiměřeného poplatku zohledňujícího administrativní náklady spojené s vyřízením zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti, a v případě, že tak žadatel ve stanoveném termínu neučiní, žádost odmítnout; nebo
• prodloužit lhůtu s ohledem na složitost a počet žádostí od dotyčného žadatele až od dva měsíce a spolu s uvedením důvodu prodloužení lhůty o tom subjekt údajů informovat. V takto prodloužené lhůtě nesmí být žádost odmítnuta.

Vzory žádostí

 

ŽÁDOST O INFORMACI

V souladu s čl. 15 GDPR Vás žádám o informaci o zpracování osobních údajů, které o mně jako správce nebo zpracovatel zpracováváte a dále Vás žádám o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Požadovanou informaci sdělte prosím na adresu: ………………….

……………………………….

Jméno a příjmení subjektu údajů

ŽÁDOST NA VÝMAZ

V souladu s čl. 17 GDPR Vás žádám o výmaz svých osobních údajů.

Domnívám, že provádíte zpracování mých osobních údajů způsobem, který je v rozporu se GDPR. Nezákonnost Vašeho jednání spatřuji zejména v tom, že:

(popis závadného jednání)………………………………………….

Žádám Vás proto výmaz mých osobních údajů, které zpracováváte a o potvrzení, že tak bylo učiněno.

Požadovanou zprávu sdělte, prosím, na adresu: ………………….

……………………………….

Jméno a příjmení subjektu údajů

ŽÁDOST O OPRAVU

V souladu s čl. 16 GDPR Vás žádám o opravu osobních údajů. které se mne týkají.

Doplňuji, že správné osobní údaje, které se mne týkají jsou tyto:

(popis správných oosbních údajů)………………………………………….

Žádám Vás proto o neprodlenou opravu.

……………………………….

Jméno a příjmení subjektu údajů