E-PODATELNA

Elektronická podatelna Exekutorský úřad Znojmo
Elektronická podatelna přijímá elektronicky podepsaná podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Podání musí mít připojen kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Elektronická adresa e-podatelny:
info@soudniexekutorka.cz

Komunikace prostřednictvím e-mailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat s tím, že datová zpráva nemusí být řádně doručena.
Přijímání podání dle zákona 99/1963 Sb, občanský soudní řád, v platném znění:

Podání ve věci samé učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, které nebude podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.

Podání ve věci samé učiněné v souladu s § 42 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně podepsané platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb se dle nálezu Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 319/05 ze dne 24.4.2006 doplňovat nemusí. Elektronické podání s platným elektronickým podpisem má tedy stejnou hodnotu, jako podání písemné.

Ostatní podání učiněné v souladu s §42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručené elektronické podatelně, musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Není-li podání podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, musí být do 3 dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží.
Písemným podáním shodného obsahu je také podání doručené podavatelem osobně na technickém nosiči dat, které je elektronickou podatelnou vytištěno, datováno a podavatelem podepsáno.

Ostatní datové zprávy doručené elektronické podatelně

Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi zaměstnanci Exekutorského úřadu a občany.
Přímá elektronická komunikace se zaměstnanci úřadu (prostřednictvím osobního e-mailového účtu zaměstnance) nepodléhá režimu e-podatelny. Ve vztahu k účastníkům řízení nebo jiným dotčeným fyzickým a právnickým osobám se k takovému podání v projednávané exekuční věci nepřihlíží, pokud není stejné podání doručeno a přijato elektronickou podatelnou.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh

Seznam přípustných formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
• *.txt (prostý text v kódování Windows-1250)
• *.htm, *. html (hypertextový dokument)
• *.rtf (rich text format)
• *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
• *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
• *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
• *.pdf

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Maximální velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

Spustitelné sobory (např. exe, com apod.) nebudou přijaty – při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány
Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží přípustný formát datových zpráv a technický nosič dat:
Přípustné technické nosiče dat:
• CD-ROM (formát PC)
• USB FLASH (formát PC)
Přijatý technický nosič bude vrácen jen na výslovnou žádost. Na žádost podavatele bude vystaveno potvrzení o přijetí podání na technickém nosiči dat.

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích
Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské náměstí 156/2
669 01 Znojmo

Kontrola doručených zpráv
Elektronická podatelna provádí kontrolu:
• zda datová zpráva neobsahuje škodlivý kód
• zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné a odpovídá technickým parametrům
• zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
• zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána.